Kundeservice

Vårt ansvar

Jollyroom er Nordens største e-handelsselskap innen barn- og babyprodukter. Det er derfor viktig for oss å ta vårt ansvar og minske vår påvirkning på omverdenen så mye vi kan. Vår visjon er å drive virksomheten på en økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig måte. Dette arbeidet er en løpende prosess med kontinuerlige forbedringer på mange forskjellige områder. Som et ledd i dette arbeidet antok Jollyroom en Miljøpolicy og Etiske retningslinjer i 2017.

Miljøpolicy

Jollyroom Group AB skal drive og utvikle virksomheten i retning et miljø- og klimamessig bærekraftig samfunn. Ansvar for miljøet skal være en naturlig del av den daglige virksomheten.  
Miljølovgivning  og myndighetskrav skal utgjøre et minimumsnivå for miljøarbeidet, og målet er å overtreffe kravene. 
Jollyroom Group AB skal derfor: 

 • Arbeide for minsket klimapåvirkning ved kontinuerlig effektivisering av transporter. 
 • Etterstrebe minsket energiforbruk i virksomheten. 
 • Stille tydelige miljøkrav til samarbeidspartnere og leverandører. 
 • Suksessivt øke andelen av sortimentet som er laget av mer miljømessig bærekraftige materialer. 
 • Bruke miljømerkede produkter i virksomheten hvor det er mulig. 
 • Arbeide for å minimere avfall og kildesortere så langt det går for å bidra til resirkulering av materialer og brukte produkter. 

For å leve opp til vår miljøpolicy skal vi ta hensyn til miljøet ved investeringer og sørge for at kostnader for miljøforbedrende grep gir gevinst på lang sikt. 

Jollyroom Group AB skal følge opp, evaluere samt revidere miljøpolicyen kontinuerlig. 

Etiske retningslinjer

Jollyroom Group AB’s etiske retningslinjer skal betraktes som startkrav. Jollyroom Group AB’s leverandører må oppfylle et minimumnivå og vise kontinuerlige forbedringer av de etiske retningslinjene. 

Jollyroom Group AV krever at alle leverandører og deres underleverandører følger de standarder som angis nedenfor: 

Tvangsarbeid og bevegelsesfrihet

Leverandøren får ikke delta i eller dra nytte av noen form for tvangsarbeid, inklusiv bunden arbeidskraft, ufrivillig fengselsarbeid, slaveri eller menneskehandel. Arbeidstakere skal ha fri bevegelighet under sin ansettelse. 

Beslaglegging av id-kort og reisedokumenter

Leverandøren skal ikke beholde sine ansattes identitetskort, reisedokumenter og andre viktige personlige dokumenter.

Minstealder

Leverandøren får ikke delta i eller dra nytte av barnearbeid. Laveste alder for ansettelse skal ikke være lavere enn alderen for avsluttet grunnskole og skal under ingen omstendigheter være lavere enn 15 år (eller 14 år om det fastsettes av nasjonal lovgiving i enighet med ILO’s unntak for utviklingsland).

Handlingsprogram ved barnearbeid

Om leverandøren blir oppmerksom på at en ansatt er et barn under minimumsaldereren, skal leverandøren sørge for at barnet blir registrert i et handlingsprogram, og ikke bare avskjedige vedkommende fra arbeidet. Programmet skal omfatte tilgang til utdannelse og økonomisk støtte og skal besluttes i samråd med barnet og deres familie eller nærstående. 

Farlig og skadelig arbeid

Leverandøren skal avstå fra å ansette unge arbeidstakere (under 18 år) til å utføre noen form for arbeid som setter helse, sikkerhet eller moral i fare. 

Ikke-diskriminering

Leverandøren får ikke delta i eller støtte diskriminering på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller andre meninger, roller, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel, fagforening, seksuell legning, helsetilstand, familieansvar, alder, funksjonshindring, eller andre karakteristiske egenskaper. Ansettelse, erstatning, fordeler, utdannelse, fremgang, disiplin, oppsigelse, pensjon eller andre ansettelsesrelaterte beslutninger skal begrunnes på relevante og objektive kriterier. 

Rett til forening

Leverandøren får ikke hindre arbeidstakerne fra å stifte eller slutte seg til fagforeninger, danne egne sammenslutninger eller forhandle kollektivt. Ikke heller skal leverandøren motvirke medlemskap i fagforeninger. Arbeidstakerrepresentanter skal ikke utsettes for diskrimingering og skal gis tilgang til oppfølging av arbeidstakerne på arbeidsplassen. Leverandøren må erkjenne valgte arbeidstakerrepresentanter og forhandle i god tro med dem om alle viktige arbeidsrelaterte spørsmål. Om fagforeninger ikke er tillatt i virksomhetsområdet eller bare statlig godkjente organisasjoner er tillatt, skal leverandøren underlette og ikke forhindre alternative handlinger for å tillate ansatte å samles for å diskutere arbeidsrelaterte problem samt presentere disse problemer til ledelsen.

Helse- og sikkerhetsstandarder

Leverandøren skal sørge for at arbeiderne tilbys et sikkert og sunt arbeidsmiljø, inklusiv men ikke begrenset til beskyttelse mot brann, ulykker og giftige stoffer. Passende helse- og sikkerhetspolicyer og prosedyrer må fastsettes og følges.

Sanitær infrastruktur

Leverandøren skal tilby en passende, ren og hygienisk infrastruktur, inklusiv tilgang til toaletter og drikkevann, som er tilpasset de ansattes behov og i rimelig forhold til antall ansatte. Bolig, om det tilbys av leverandøren, skal oppfylle samme krav, inklusiv de generelle bestemmelsene om helse og sikkerhet som angis ovenfor. 

Beskyttelse mot trakassering

Leverandøren skal beskytte arbeidstakere fra fysisk, verbal, seksuell eller psykisk trakassering, overgrep eller trusler på arbeidsplassen, uansett om de er begått av sjefer eller medarbeidere, blant annet ved bestemmelse og gjennomføring av disiplinære tiltak.

Erstatning

Leverandøren skal følge lovbestemte minimumsstandarder eller bransjestandarder for lønn og fordeler, avhengig av hvilken som er høyest. Lønnen skal under alle omstendigheter gjøre det mulig for arbeidstakerne å oppfylle de grunnleggende behov for dem og deres pårørende. Overtid skal erstattes ekstra. Lønnen skal utbetales regelmessig og i et lovmessig betalingsmiddel. Avdrag fra lønninger skal være tydelige og får ikke gjøres som disiplinært tiltak.

Ansettelsesavtale

Alle arbeidstakere skal få en skriftlig, forståelig og juridisk bindende arbeidskontrakt. Leverandøren skal ikke benytte seg av deltids-, kortsiktige eller tilfeldige arbeidere, praktikanter eller falske lærlinger for å betale lavere lønner og færre fordeler. Bestemmelser for ikke-faste ansatte og sesongarbeidere bør ikke være mindre gunstige enn for fast ansatte.

Ferie

Leverandøren skal bevilge ansatte betalt ferie og sykesdager hvert år samt foreldrepermisjon til ansatte som har fått eller adoptert et barn de må ta seg av. Kvinner som tar ut foreldrepermisjon skal ikke utsettes for oppsigelse eller trusler om oppsigelse og skal kunne komme tilbake til sin tidligere ansettelse med samme lønn og fordeler. Nasjonelle lover skal betraktes som minimum.

Arbeidstider, hviletider og pauser

Leverandøren skal sørge for at arbeidsuken er begrenset til 48 timer. Overtid skal være frivillig, sjeldent og ikke overstige 12 timer per uke. Ansatte har rett til minst en fridag i uken, rimelige pauser ved arbeid og tilstrekkelig hvile mellom skift. All overtid som overskrider disse grensene bør registreres og godkjennes av relevant myndighet.

Industriulykker og helserisiko

Leverandøren skal opprette og opprettholde rutiner for nødsituasjoner for å effektivt kunne forebygge og håndtere alle helserisikoer og industriulykker som påvirker omkringliggende samfunn eller har en negativ påvirkning på alle miljøer.

Bestikkelse

Jollyroom Group AB tolererer ikke noen form for korrupsjon, bestikkelse eller uetiske forretningsmetoder. Jollyroom Group AB og alle deres leverandører, og deres respektive ansatte, skal avstå fra å tilby, gi, kreve eller ta imot bestikkelser og andre urettferdige fordeler i forretningssamarbeid. Leverandøren skal også avstå fra å bestikke eller bruke noen annen metode for å urettferdig påvirke offentlige tjenestemenn, noen fra rettsvesenet eller lignende.

Håndtering av miljøaspekter

Leverandøren må strebe etter å minimere de negative miljøeffektene av sin virksomhet, sine produkter og tjenester gjennom en proaktiv tilnærming og ansvarsfull håndtering av sin miljøinnvirkning, inklusiv men ikke begrenset til:

 • Bruk av begrensede naturressurser, energi og vann.
 • Utslipp til luft og vann.
 • Støy, lukt og støvutslipp.
 • Potensiell og faktisk forurensing av land.
 • Håndtering av farlige stoffer.
 • Håndtering av farlig og ikke farlig avfall.
 • Produktrelaterte spørsmål (design, forpakning, transport, bruk og gjenvinning/avhending).
 • Etterlevelse av miljølover

Leverandøren skal være oppdatert angående gjeldende miljøkrav som er relevante for miljøpåvirkningen av sin virksomhet, sine produkter og tjenester og sikre lovlig etterlevelse gjennom utdannelse, bevissthet, operativ kontroll og overvåking.

Implementering

Leverandøren skal holde passende register for å vise at kravene i denne kode etterleves. Registrene skal til enhver tid være tilgjengelige for  Jollyroom Group AB og vises ved eventuell forespørsel. Dokumentasjonen inkluderer, men er ikke begrenset til: 

 • Navn og alder på alle ansatte.
 • Kopier av fødselsbevis.
 • Ansettelseskontrakt.
 • Tidsrapporter.
 • Lønnskostnader, inklusiv lønnsavgifter og overtid. Register for overtid må separeres fra sedvanlig arbeidsregister.
 • Helse- og sikkerhetsregister, inklusiv sikkerhetsdatablad, ulykker og relevante sertifikater og tillatelser.
 • Miljøregister, inklusiv data fra overvåkning av betydelig miljøpåvirkning og relevante tillatelser. 


Ole Sauar, Adm. Dir. Jollyroom Group AB