Vårt ansvar

Miljøpolicy

miljöpolicy.jpgJollyroom Group AB skal drive og utvikle virksomheten i retning et miljø- og klimamessig bærekraftig samfunn. Ansvar for miljøet skal være en naturlig del av den daglige virksomheten.  
Miljølovgivning  og myndighetskrav skal utgjøre et minimumsnivå for miljøarbeidet, og målet er å overtreffe kravene. 
Jollyroom Group AB skal derfor: 

  • Arbeide for minsket klimapåvirkning ved kontinuerlig effektivisering av transporter. 
  • Etterstrebe minsket energiforbruk i virksomheten. 
  • Stille tydelige miljøkrav til samarbeidspartnere og leverandører. 
  • Suksessivt øke andelen av sortimentet som er laget av mer miljømessig bærekraftige materialer. 
  • Bruke miljømerkede produkter i virksomheten hvor det er mulig. 
  • Arbeide for å minimere avfall, og kildesortere så langt det går, for å bidra til resirkulering av materialer og brukte produkter. 
  • For å leve opp til vår miljøpolicy, skal vi ta hensyn til miljøet ved investeringer, og sørge for at kostnader for miljøforbedrende grep gir gevinst på lang sikt. 
  • Jollyroom Group AB skal følge opp, evaluere samt revidere miljøpolicyen kontinuerlig.