Vårt ansvar

Etiske retningslinjer

uppförandekod.jpg

Jollyroom Group AB’s etiske retningslinjer skal betraktes som startkrav. Jollyroom Group AB’s leverandører må oppfylle et minimumnivå, og vise kontinuerlige forbedringer i henhold til de etiske retningslinjene. 
Jollyroom Group AB krever at alle leverandører og deres underleverandører følger de standarder som angis nedenfor: 

Tvangsarbeid og bevegelsesfrihet
Leverandøren får ikke delta i eller dra nytte av noen form for tvangsarbeid, inklusiv bunden arbeidskraft, ufrivillig fengselsarbeid, slaveri eller menneskehandel. Arbeidstakere skal ha fri bevegelighet under sin ansettelse. 

Beslaglegging av id-kort og reisedokumenter
Leverandøren skal ikke beholde sine ansattes identitetskort, reisedokumenter og andre viktige personlige dokumenter.

Minstealder
Leverandøren får ikke delta i eller dra nytte av barnearbeid. Laveste alder for ansettelse skal ikke være lavere enn alderen for avsluttet grunnskole, og skal under ingen omstendigheter være lavere enn 15 år (eller 14 år om det fastsettes av nasjonal lovgiving i enighet med ILO’s unntak for utviklingsland).

Handlingsprogram ved barnearbeid
Om leverandøren blir oppmerksom på at en ansatt er et barn under minimumsaldereren, skal leverandøren sørge for at barnet blir registrert i et handlingsprogram, og ikke bare avskjedige vedkommende fra arbeidet. Programmet skal omfatte tilgang til utdannelse og økonomisk støtte, og skal besluttes i samråd med barnet og deres familie eller nærstående. 

Farlig og skadelig arbeid
Leverandøren skal avstå fra å ansette unge arbeidstakere (under 18 år) til å utføre noen form for arbeid som setter helse, sikkerhet eller moral i fare. 

Ikke-diskriminering
Leverandøren får ikke delta i eller støtte diskriminering på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk ståsted, eller andre meninger, roller, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel, fagforening, seksuell legning, helsetilstand, familieansvar, alder, funksjonshindring, eller andre karakteristiske egenskaper. Ansettelse, lønn, fordeler, utdannelse, fremgang, disiplin, oppsigelse, pensjon eller andre ansettelsesrelaterte beslutninger, skal begrunnes i henhold til relevante og objektive kriterier. 

Organisasjonsfrihet
Leverandøren får ikke hindre arbeidstakerne fra å stifte eller slutte seg til fagforeninger, danne egne sammenslutninger eller forhandle kollektivt. Ikke heller skal leverandøren motarbeide medlemskap i fagforeninger. Arbeidstakerrepresentanter skal ikke utsettes for diskrimingering, og skal gis tilgang til oppfølging av arbeidstakerne på arbeidsplassen. Leverandøren må erkjenne valgte arbeidstakerrepresentanter, og forhandle i god tro med dem om alle viktige arbeidsrelaterte spørsmål. Om fagforeninger ikke er tillatt i virksomhetsområdet, eller bare statlig godkjente organisasjoner er tillatt, skal leverandøren underlette, og ikke forhindre alternative handlinger, for å tillate ansatte å samles for å diskutere arbeidsrelaterte problem, samt presentere disse problemer til ledelsen.

Helse- og sikkerhetsstandarder
Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne tilbys et sikkert og sunt arbeidsmiljø, inklusiv men ikke begrenset til beskyttelse mot brann, ulykker og giftige stoffer. Passende helse- og sikkerhetspolicyer og prosedyrer, må fastsettes og følges.

Utdanning og beskyttelsesutstyr
Leverandøren skal gi sine ansatte den utdannig og det beskyttelsesutstyr som er nødvendig for at arbeidsoppgavene skal kunne utføres på en sikker måte. 

Sanitær infrastruktur
Leverandøren skal tilby en passende, ren og hygienisk infrastruktur, inklusiv tilgang til toaletter og drikkevann, som er tilpasset de ansattes behov, og som står i rimelig forhold til antall ansatte. Bolig, om det tilbys av leverandøren, skal oppfylle samme krav, inklusiv de generelle bestemmelsene om helse og sikkerhet som angis ovenfor. 

Beskyttelse mot trakassering
Leverandøren skal beskytte arbeidstakere fra fysisk, verbal, seksuell eller psykisk trakassering, overgrep eller trusler på arbeidsplassen, uansett om de er begått av sjefer eller medarbeidere, blant annet ved bestemmelse og gjennomføring av disiplinære tiltak.

Lønn
Leverandøren skal følge lovbestemte minimumsstandarder eller bransjestandarder for lønn og fordeler, avhengig av hvilken som er høyest. Lønnen skal under alle omstendigheter gjøre det mulig for arbeidstakerne å oppfylle de grunnleggende behov for seg selv og sine pårørende. Overtid skal erstattes ekstra. Lønnen skal utbetales regelmessig og i et lovmessig betalingsmiddel. Avdrag fra lønninger skal være tydelige, og får ikke gjøres som disiplinært tiltak.

Ansettelsesavtale
Alle arbeidstakere skal få en skriftlig, forståelig og juridisk bindende arbeidskontrakt. Leverandøren skal ikke benytte seg av deltids-, kortsiktige eller tilfeldige arbeidere, praktikanter eller falske lærlinger for å betale lavere lønner og gi færre fordeler. Bestemmelser for ikke-faste ansatte og sesongarbeidere bør ikke være mindre gunstige enn for fast ansatte.

Ferie
Leverandøren skal bevilge ansatte betalt ferie og sykesdager hvert år, samt foreldrepermisjon til ansatte som har fått eller adoptert et barn de må ta seg av. Kvinner som tar ut foreldrepermisjon, skal ikke utsettes for oppsigelse eller trusler om oppsigelse, og skal kunne komme tilbake til sin tidligere ansettelse med samme lønn og fordeler. Nasjonale lover skal betraktes som minimum.

Arbeidstider, hviletider og pauser
Leverandøren skal sørge for at arbeidsuken er begrenset til 48 timer. Overtid skal være frivillig, sjeldent og ikke overstige 12 timer per uke. Ansatte har rett til minst én fridag i uken, rimelige pauser ved arbeid, og tilstrekkelig hvile mellom hvert skift. All overtid som overskrider disse grensene, bør registreres og godkjennes av relevant myndighet.

Industriulykker og helserisiko

Leverandøren skal opprette og opprettholde rutiner for nødsituasjoner, for effektivt å kunne forebygge og håndtere alle helserisikoer og industriulykker som påvirker omkringliggende samfunn, eller som har en negativ påvirkning på alle miljøer.

Bestikkelse
Jollyroom Group AB tolererer ikke noen form for korrupsjon, bestikkelse eller uetiske forretningsmetoder. Jollyroom Group AB og alle deres leverandører, og deres respektive ansatte, skal avstå fra å tilby, gi, kreve eller ta imot bestikkelser og andre urettferdige fordeler i forretningssamarbeid. Leverandøren skal også avstå fra å bestikke eller bruke noen annen metode for å urettferdig påvirke offentlige tjenestemenn, noen fra rettsvesenet eller lignende.

Håndtering av miljøaspekter
Leverandøren må etterstrebe minimering av de negative miljøeffektene fra sin virksomhet, sine produkter og tjenester, med en proaktiv tilnærming og ansvartsfull håndtering av sin miljøpåvirkning (inklusiv, men ikke begrenset til): 

 • Bruk av knappe naturressurser, energi og vann. 
 • Utslipp i luft og vann
 • Støy, lukt og støvutslipp. 
 • Potentsiell og faktisk forurensning av jord. 
 • Håndtering av farlige stoffer. 
 • Håndtering av farlig og ikkefarlig avfall. 
 • Produktspørsmål (design, forpakning, transport, bruk og resirkulering/avhending).
 • Samsvar med miljølovgivning. 
 • Leverandøren skal være oppdatert om gjeldende miljølovgivningskrav som er relevante for miljøpåvirkningen fra ens egen virksomhet, produkter og tjenester, samt sikre lovlig samsvar, ved utdanning, operativ kontroll og overvåkning. 

Implementering
Leverandøren skal holde passende register for å vise at kravene i denne koden etterleves. Registrene skal være tilgjengelige for Jollyroom AB på forespørsel til enhver tid. Dokumentasjonen inkluderer, mer er ikke begrenset til:

 • Navn og alder på alle arbeidstakere. 
 • Kopier av fødselsbevis. 
 • Ansettelseskontrakt.
 • Tidsrapporter.
 • Lønnskostnader, inklusiv lønnsavgifter og overtid. Register for overtid må skilles fra regelmessige arbeidsregistre. 
 • Helse- og sikkerhetsregister, inklusiv sikkerhetsdatablad, ulykker og relevante sertifikater og tillatelser. 
 • Miljøregister, inklusiv data fra overvåkning av betydelig miljøpåvirkning og relevante tillatelser.